Sweden and Scandinavia

 • Michael Jaco interviewing Ole dammegård.

  Much important information about Sweden.

  External Content youtu.be
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

 • The transgender agenda gets even more filthy....

  External Content youtu.be
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

 • Sweden is not, what many may think, a neutral innocent country up in the north.
  The deep state in Sweden, led by the Wallenberg family, controls the telecom giant Ericsson and the electricity infrastructure giant Asea via the company Investor.
  These companies have control over telecom infrastructure (including eavesdropping) and electrical infrastructure in most of the world.  External Content www.youtube.com
  Content embedded from external sources will not be displayed without your consent.
  Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.

 • Det här inlägget är från den forne världsmästaren i höjdhopp Patrik Sjöberg , som kämpar mot pedofili efter att själv blivit utsatt som barn:


  Eftermiddagskaffet hamnade definitivt i fel strupe, när jag läste mail från Childhood foundation.
  Childhood betackar sig våra pengar, och vill skicka tillbaka dom om vi inte ändrar vårt budskap. (Läs hela Childhoods mail på min facebooksida eller gå med i facebookgruppen 2forty2)

  "Stigmatisering och social exkludering av pedofiler snarare ökar än minskar risken för övergrepp, det gör också att de i högre grad söker sig till likasinnade"

  Vänta lite nu här, jobbar Childhood för att hjälpa barnen?
  Eller jobbar dom för att förbättra villkoren för pedofilerna ?

  Klappar man pedofilerna medhårs, så till den milda grad att dom ska känna att dom är en del av samhället, så att det i förlängningen blir färre pedofiler som faktiskt blir utåtagerande, och förgriper sig på barn ?
  Då kan vi lika bra förse våra bankrånare med tillräckligt mycket pengar att dom aldrig mer rånar en bank, ställa en bilpark med fri tillgång till bilar hemma hos biltjuvarna, och ICA få nog börja ge bort maten för att få bukt med snatteriena.

  Vill dom med detta att vi ska trycka mössor med budskapet "hug your local pedofile" 😂 för att våra donationer ska tas emot, så betackar vi oss att hjälpa Childhood, för vi har inte för avsikt att falla in I ledet, och bli en av dom verksamheter som hjälper pedofiler för barnens skull, vi agerar för att hjälpa barnen, och när man tackar nej till pengar, så visar man tydligt att politiken är viktigare än ändamålet. När pengarna som man skänker till World Childhood Foundation går direkt till forskning på pedofiler, så blev lusten att skänka inte lika stor, men det är klart att en organisation som borde kallas world pedofile foundation, inte hade fått en bråkdel av dom intäkter som Childhood håvar in.

  Historiskt sett har sanningssägare alltid en längre startsträcka, narren i kejsarens nya kläder var väl en av dom första som kunde vittna om den saken, men nu är det väldigt hög tid att vi faktiskt ser saken för vad den är, och arbetar för barnens skull, inte för pedofilernas. #242 #2forty2 #barnärintevårframtidbarnärnu @worldchildhoodfoundation #röktål #trebalkon


  This post is from the former world champion in high jump Patrik Sjöberg, who fights pedophilia after being exposed as a child:


  The afternoon coffee definitely ended up in the wrong throat, when I read emails from the Childhood foundation.
  Childhood respects our money, and wants to send it back if we do not change our message. (Read the entire Childhoods email on my facebook page or join the facebook group 2forty2)
  "Stigmatization and social exclusion of pedophiles increases rather than reduces the risk of abuse, it also means that they seek out like-minded people to a greater extent"
  Wait a minute now here, does Childhood work to help the children?
  Or are they working to improve the conditions for pedophiles?
  Do you pat the pedophiles, so to the mild degree that they should feel that they are part of society, so that in the long run there will be fewer pedophiles who actually become outspoken, and rape children?
  Then we can just as well provide our bank robbers with enough money that they never rob a bank again, set up a car park with free access to cars at the car thieves' homes, and ICA will probably have to start giving away the food to get rid of the shoplifting.
  If they want us to print hats with the message "hug your local pedophile" 😂 so that our donations will be accepted, we are grateful to help Childhood, because we do not intend to fall into the ranks, and become one of the activities that help pedophiles for the sake of the children, we act to help the children, and when you say no to money, you clearly show that politics is more important than the purpose. When the money donated to the World Childhood Foundation goes directly to research on pedophiles, the desire to donate was not as great, but it is clear that an organization that should be called the world pedophile foundation, had not received a fraction of the income that Childhood rakes in.
  Historically, truth-tellers always have a longer starting distance, the fool in the emperor's new clothes was probably one of the first who could testify to that matter, but now it is very high time that we actually see the matter for what it is, and work for the children, not for pedophiles. # 242 # 2forty2 # barnärintevårframtidbarnärnu @worldchildhoodfoundation # Smoking #Trebalkonhttps://www.facebook.com/patrik.sjoberg.927/posts/865328697598199

 • This threads contains 13 more posts that have been hidden for guests, please register yourself or log-in to continue reading.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!